Menyknapp

Trivselregler och rökning

Skolan är vår gemensamma plats där alla ska trivsas och ha en bra arbetsmiljö. Det är därför viktigt att alla förstår och följer skolans ordningsregler.

  • Vid lektionsstart stängs dörren. “Välkommen åter efter rast om du är sen”.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda (ljudet) under föreläsningar, redovisningar och lektioner.
  • Alla ytterkläder hängs av inne i klassrummet.
  • Rökning är förbjuden, förutom på “Musikberget”.
  • Elev som fuskar riskerar avstängning, enl Skollagen 5 Kap 17§

Tobakspolicy

Visionen är att Vuxenutbildningen ska bli en tobaksfri arbetsplats, som tobak räknas alla produkter som innehåller tobak. Det är cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa, piptobak, cigariller, cigarrer, råtobak.

Rökfritt område

Ingen som befinner sig inom Vuxenutbildningens lokaler eller arbetsplatsernas närområden ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt.

Rökfri arbetsplats

Personalen och eleverna röker inte under sin arbetstid. Lunchen räknas inte som arbetstid.

Syfte

Syftet med tobakspolicyn är att minska användande av tobak och att inte utsätta personal/elever och andra medarbetare för besvärande lukt av rök. Arbetet mot användandet av tobak är ett viktigt led för att förbättra hälsan hos Vuxenutbildningens medarbetare och elever. Policyn skall ge en tydlig signal till personal och elever och andra medarbetare om Vuxenutbildningens ställningstagande. Vuxenutbildningens personal har en viktigt roll som förebilder för sina elever.

Mål

  • Vuxenutbildningen erbjuder sin personal och sina elever en rökfri arbetsmiljö
  • Rökning förekommer inte under arbetstid
  • Rökning sker endast utanför rökfri zon, dit också besökare hänvisas

Ansvar och implementering

Varje rektor och chef ansvarar för att tobakspolicyn med riktlinjer implementeras inom verksamheten samt att handlingsplaner för en rökfri arbetsmiljö upprättas, genomförs och följs upp. Detta arbete skall ske inom ramen för Stratsys, under det prioriterade målet "Hållbar utveckling".

ALL RÖKNING FÖRBJUDEN

Publicerad:

Publicerad: