Menyknapp

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Uddevalla kommun värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur Uddevalla kommun samlar in och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@uddevalla.se.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i Uddevalla kommun gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos Uddevalla kommun kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om förskoleplats med hjälp av en e-tjänst. När du skickar e-post, lämnar ett medborgarförslag, lämnar en synpunkt, ställer en fråga eller gör en felanmälan, sociala medier eller använder en e-tjänst, kan dina personuppgifter registreras. Tänk på att inte skicka känslig information till oss via e-post och sociala medier eftersom detta inte är ett säkert sätt att överföra information på. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Varje nämnd inom Uddevalla kommun är personuppgiftsansvarig för sin egen specifika verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för gemensamma nämndövergripande behandlingar, såsom e-postsystemet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Uddevalla kommun ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § Tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen. Uddevalla kommun är dessutom skyldig att behålla personuppgifter enligt krav från olika författningar som patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda Länk till annan webbplats.. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och sekretesslagen. Uddevalla kommun kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Uddevalla kommun strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES (Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer som Microsoft och Google Education. Uddevalla kommun kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå både inom och utanför EU/EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Uddevalla kommun är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Uddevalla kommun har registrerade om dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall dataskyddsombudet och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade om Uddevalla kommun exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse, inom ramen för en avtalsrelation med dig, som ett led i sin myndighetsutövning, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av Uddevalla kommun om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Denna rättighet är inte tillämpbar om nämndens behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller är ett led i myndighetsutövningen. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Uddevalla kommuns behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Uddevalla kommun att upphöra med marknadsföringen. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra parter kan fortfarande använda din information för marknadsföring.

Hantering personuppgifter i sociala medier

I Uddevalla kommuns kanaler kommunicerar vi med bilder, namn, film och ljudupptagningar. Detta innebär att vi kan behöva spara och behandla dessa personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att informera om våra verksamheter och marknadsföra staden.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas offentligt. Vi delar också dina personuppgifter med tredje part genom att vi inte själva äger våra sociala mediekanaler eller de servrar som används. Du samtycker till behandling av de uppgifter du själv lämnar när du använder våra kanaler, eller när vi fått dina uppgifter genom samtycke direkt från dig, från dig via anställd eller när vi ur ett allmänintresse framställt information. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling. Om du gör det tar vi bort våra publicerade uppgifter om dig. I annat fall ligger de kvar i kommunikationskanalen tills de gallras bort.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter

Barn och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00

Bild

Publicerad:

Publicerad: